1. Algemeen
  Deze algemene voorwaarden gelden voor de praktijk “InnerManagement Counseling en Coaching”.
  Officieel gevestigd te Heel.
  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61221031 en met BTW nummer NL156150244B01.
  “InnerManagement Counseling en Coaching” wordt in dit schrijven verder vernoemd als IMCC.

 2. Aanbod
  De counselor en coach begeleidt mensen in veranderingsprocessen om een antwoord te vinden op de eisen die de buitenwereld stelt. De werkwijze die de counselor en coach hanteert is van humanistische aard. Zij vertrouwt op de veerkracht die van nature in mensen ligt opgeslagen, maar tijdelijk niet beschikbaar lijkt. 

 3. Cliënt
  De persoon welke een counselings - /coaching gesprek heeft bij IMCC

 4. Privacy
  Wat tijdens de
  gesprekken bij IMCC besproken wordt blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie strijdig is met het strafrecht. Mocht er door de cliënt de melding gedaan worden van zaken in strijd met het strafrecht, dan heeft IMCC de wettelijke plicht dit te melden aan de autoriteiten. Hierop kan IMCC door de cliënt niet op worden aangesproken.

 5. Dossier
  De wet vereist dat er een (beperkt) cliëntendossier wordt bijgehouden. Als cliënt heeft u het recht op inzage in uw eigen dossier. Hiervoor kunt u een aparte afspraak maken.

 6. Derden
  Informatie aan derden wordt door IMCC alleen verstrekt na schriftelijke toestemming van de cliënt of wanneer bepaalt door de Nederlandse wetgeving. De cliënt wordt hiervan wel door IMCC in kennis gesteld.

 7. Kennismakingsgesprek en intake
  Tijdens het kennismakingsgesprek en intake wordt zowel de werkwijze van IMCC besproken als de verwachtingen van de cliënt. Na wederzijdse overeenstemming wordt na het kennismakingsgesprek en intake een afspraak gemaakt voor een vervolgconsult. 

 8. Aantal sessies
  IMCC gaat uit van gemiddeld 6 tot 12 sessies. Dit is afhankelijk van het individuele proces van de cliënt. 
  De sessies kunnen op verzoek van de cliënt (tijdelijk) gestopt en weer gestart worden, passend bij het individuele proces van de cliënt.
  Mocht IMCC – om welke reden dan ook – de begeleiding met de cliënt willen stopzetten dan gaat dit in overleg met de cliënt.
  Wanneer nodig en/of gewenst zal IMCC de cliënt doorverwijzen naar een andere instantie/therapeut.

 9. Aansprakelijkheid
  De counselor/coach begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor/coach niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling.

 10. Bij verhindering
  Wanneer de afspraak door de cliënt uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch via 06-34793232 of schriftelijk via
  info@innermanagement.nl) wordt afgezegd of gewijzigd, worden er geen kosten in  rekening gebracht.
  Bij het te laat afzeggen/wijzigen van de afspraak wordt het consult (met het daarvoor geldende tarief) alsnog in rekening gebracht.

  Mocht het echter door onvoorziene omstandigheden voor IMCC niet mogelijk zijn het gesprek op het afgesproken moment te laten plaatsvinden dan wordt de afspraak – in overleg – verzet naar een ander moment. IMCC zal trachten het gesprek zo spoedig mogelijk alsnog te laten plaatsvinden. Over de vervallen afspraak worden geen kosten in rekening gebracht.

 11. Tarieven
  Voor nieuwe cliënten staan op de website 
  www.innermanagement.nl de dan geldende tarieven. Mochten deze echter tijdens het behandeltraject wijzigen worden huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

 12. Betalingen
  Van elk gesprek ontvangt de cliënt naderhand een factuur. De factuur wordt in principe naar het aangegeven email-adres gestuurd. Op verzoek kan dit ook via de post.
  De factuur dient binnen 2 weken na dagtekening te worden voldaan op het rekeningnummer vermeld op de factuur, met vermelding van naam en het factuurnummer.
  De betaling is niet afhankelijk van de (hoogte van de) vergoedingen door de ziektekostenverzekeraar. De cliënt dient zelf te informeren bij zijn ziektekostenverzekeraar over de mogelijkheden van vergoedingen.

 13. NFG
  De counselor is ingeschreven bij de beroepsvereniging NFG (registratienummer: 8054) en houdt zich aan de door de NFG opgestelde ethische waarden en beroepscode (www.de-nfg.nl
  ).

 14. RCBZ
  De counselor is ingeschreven bij de koepelorganisatie RCBZ (licentienummer: 810268R) en houdt zich aan de door de RCBZ opgestelde ethische waarden en beroepscode (www.rbcz.nu).

 15. Locatie
  InnerManagement werkt vanuit diverse locaties, nl:
  - Huisartsen praktijk Habets, Biesstraat 27, 6093 AC Heythuysen
  - MCR Roermond, Minderbroederssingel 44, 6041 KK Roermond
  In overleg met de cliënt wordt de locatie bepaald.
  Op verzoek van de cliënt kan het counselings- / coaching gesprek ook plaatsvinden op een andere locatie. Voor bezoek op locatie/aan huis wordt een kilometervergoeding in rekening gebracht van € 0,29 per km. Bezoek op locatie/aan huis is alleen mogelijk na overleg en in bijzondere situaties.

 16. Wijzigingen algemene voorwaarden
  Voor nieuwe cliënten staat op de website
  altijd de meest recente versie van de algemene voorwaarden geldend voor IMCC. Mochten deze tijdens het behandeltraject wijzigen dan worden huidige cliënten hiervan tijdig op de hoogte gesteld.

Contact

Inge Mevissen

T 06-34793232